Thủ tục xin cấp giấy phép chuyển phát nhanh tại Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Bưu Chính năm 2010 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, Luật Minh Anh xin tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép chuyển phát nhanh tại Hồ Chí Minhnhư sau: Doanh nghiệp được cấp giấy phép chuyển phát nhanh […]

Nội dung thủ tục xin cấp giấy phép chuyển phát nhanh tại Hà Nội

Doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh cần phải thực hiện thủ tục xin cấp phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ Luật Bưu Chính năm 2010 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, Luật Minh […]

Nội dung thủ tục xin cấp giấy phép chuyển phát nhanh

Doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh cần phải thực hiện thủ tục xin cấp phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ Luật Bưu Chính năm 2010 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, Luật Minh […]