Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn bao gồm các giấy tờ sau: – Đơn đăng ký nhập khẩu tự động : 02 bản chính ( theo mẫu quy định tại phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 31/3/2011); – Giấy […]